correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE LLENGUA
De la comunitat lingüística al món: globalització, diversitat, interposició

Coordinador: Dr. GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears)

del 20 al 23 d'agost del 2023


Enguany l'Àrea de Llengua tindrà un marcat caràcter sociolingüístic. Analitzarem els envits que els canvis trepidants que es produeixen en el món actual posen a una comunitat lingüística com la nostra. Parlarem de la interposició lingüística, vista de diferents perspectives, de la de globalització, de la incorporació de nous parlants i de la política lingüística necessària per a fer front a aquells envits. També hi haurà la part més lingüística, en què es parlarà del tractament en català de la toponímia estrangera i de les interferències lingüístiques en l'accent de l'oració.

Interposició lingüística: diverses perspectives
pel Dr. BERNAT JOAN (Institut d’Estudis Eivissencs)
del 20 al 23, de les 9 a les 10 del matí
1. Interposició lingüística: punt de vista sociològic. Medi social en què es produeix la interposició lingüística. Estudi de casos.
2. Interposició lingüística: punt de vista psicolingüístic. Patologia de la minorització. Efectes psicolingüístics de la satel·lització de la llengua.
3. Interposició lingüística: context polític. Llengües autocentrades i llengües satel·litzades. Estudi de casos.
4. Conclusions: al voltant de les sortides a la interposició lingüística. Països Catalans: una política lingüística o unes quantes? Una Carta de la Llengua Catalana? Una Agència Europea pel Multilingüisme?

Globalització, diversitat social i política lingüística
per la Dra. MARINA MASSAGUER (Universitat Oberta de Catalunya i Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, Universitat de Barcelona, CUSC-UB)
del 20 al 23, de les 10 a les 11 del matí
1. Els canvis politicoeconòmics, demogràfics i ideològics de la globalització. Globalització i minorització lingüística.
2. Els nous parlants: adoptar el català sense tenir-lo com a llengua inicial.
3. No-catalanoparlants: viure als Països Catalans sense parlar català.
4. Repensar la política lingüística per a fer front als nous reptes.

L’estructura del català en procés de canvi: l’accent oracional, el gran ‘interposat’
per la Dra. MONTSERRAT FORCADELL (Universitat de Barcelona)
dies 20 i 21, de les 11 a les 12 del migdia
L’estructura del català té una estreta correlació amb la posició de l’accent principal de l’oració. Desdibuixar aquesta posició (calcant patrons prosòdics d’altres llengües, o, simplement, ignorant i, consegüentment, menystenint el valor de la posició de l’accent dins l’oració) provoca canvis en la sintaxi del català que arrosseguen la llengua cap a un procés que pot arribar a ser irreversible. Basant-nos en els criteris pragmàtics que dicten com presentem la informació en els discursos, veurem com la posició de l’accent determina paràmetres sintàctics com ara l’estatus gramatical del subjecte, la posició dels pronoms forts o els adjunts, o bé la presència de clítics lligats a material dislocat com a resultat de la desaccentuació.

Tractament en català de la toponímia estrangera
pel Dr. GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears)
dies 22 i 23, de les 11 a les 12 del migdia
En aquest curs veurem les eines que tenim per a escriure correctament en català els topònims no catalans i alhora en farem una anàlisi crítica, fent atenció sobretot als criteris que es poden fer servir (tradició, adaptació, transcripció i transliteració de noms de llengües que no usen l’alfabet llatí etc.). I analitzarem especialment les interferències de l’espanyol sobre aquesta toponímia.